سلامی چو بوی خوش آشنایی

مرا از یاد برد آخر 

ولی من

به جز او عالمی را بردم از یاد

 

 

 

[ چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 ] [ 14:37 ] [ الهه ] [ ]